TREN

Sepet

0
Alışverişi Tamamla

MENÜ

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

a) www.pitane.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Kemankeş Karamustafapaşa Mah. Mumhane Cad. No=43 Beyoğlu – İstanbul adresinde mukim Pitane Hediyelik Eşya ve Dış Tic. Ltd. Şti.’dir. (Bundan böyle “Pitane” olarak anılacaktır).

b)  www.pitane.com.tr   internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Pitane’nin sahip olduğu internet sitesi www.pitane.com.tr ‘den üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye www.pitane.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Pitane’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Pitane tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Pitane’ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Pitane’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.pitane.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.pitane.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.pitane.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Pitane’yle hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Pitane’nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan ayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Pitane, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.pitane.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Pitane’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Pitane’yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Pitane’nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından ayrı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Pitane’nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Pitane’nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.pitane.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı Pitane mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Pitane tarafından www.pitane.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. Pitane kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Pitane, üyenin www.pitane.com.tr internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13. Pitane’ye üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Pitane ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Pitane’ye üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına,  iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Pitane ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Pitane ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Pitane iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya aylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Pitane ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Pitane’nin whats-app iletişim hattına iletebilir.

3.14. Pitane, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Pitane’ye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Pitane ve Pitane web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15. Pitane web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Pitane web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da aylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. Pitane, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya Pitane web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. Pitane, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, Pitane’ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193’e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19. Pitane, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Hesabım” bölümündeki “Üyelik Bilgilerim” kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

4. Sözleşmenin Feshi İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Pitane tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Pitane üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Avrupa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

7. Pitane, üyenin internet sitesinde sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için internet sitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Pitane, bu kapsamda üyenin paylaştığı kişisel verileri internet sitesinde yer alan GÜVENLİK, GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. GÜVENLİK, GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI işbu üyelik sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Üye GÜVENLİK, GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI’nı incelediğini, okuduğunu ve kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

8. Herhangi bir sitede Pitane logosunu görmeniz bu güvenlik kurallarının o sitede geçerli olduğu anlamına gelmez. URL`i kontrol etmeniz ve gerçekten Pitane’ye ait bir sayfa olduğundan emin olmanız gerekir. Zira logomuzu izinsiz ve kötü niyetle kullanmak isteyen kişiler olabilir. Böyle durumlarda lütfen bizimle iletişim kurunuz: merhaba@pitane.com.trTüm sistem web tabanlı olduğundan kullanıcıların zahmetsizce tanınması ve veri güvenliğinin hızla onaylanabilmesi için kullanıcıların web tarayıcılarına veriler gönderilmekte ve müşteri bilgisayarlarında saklanan bu veriler belli aralıklarla güncellenerek optimal sistem performansı sağlanmaktadır.

Kredi Kartı bilgilerinin güvenliği :

  • Pitane’de bir ürün satın alırken kullandığınız kredi kartı bilgileriniz banka güvencesindedir, kredi kartı bilgileriniz ilgili banka veritabanı hariç Pitane veritabanında saklanmaz, bilgilerinize erişilemez 
  • Alışverişinizi yaparken girdiğiniz tüm kredi kartı bilgilerinin gizliliği ve bütünlüğü 128 bitlik Amerikan GlobalSign SSL (Secure Sockets Layer) şifreleme teknolojisiyle sağlanmaktadır.
  • Alışveriş yaptığınız sitelerin güvenlik gerektiren (özellikle kredi kart bilgilerinizi girdiğiniz) sayfalarında öncelikle sayfanın Internet adresinin http`den https`e dönüştüğünü kontrol ediniz.
  • Siparişleriniz ile ilgili olarak Pitane’ye e-posta, faks veya mektup ile göndereceğiniz mesajlarınızda veya telefon görüşmelerinizde kredi kartı numaranızı ve bu karta ait şifre/güvenlik kodu (CVV) vb. gibi kişisel bilgilerinizi belirtmeyiniz.